Rekrutacja

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach (Śródmieście) oraz do Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 1 (Granice)

na rok szkolny 2023/2024

Terminy:

13 luty - 3 marca 2023 r.- składanie przez rodziców w formie papierowej Wniosków (dostępne są w przedszkolu, lub na stronie internetowej - niżej w tej wiadomości ¯ )

10 marca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

13-17 marca 2023 r. pisemne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola;

21 marca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Dodatkowe informacje:

1. Rekrutacja do Przedszkola nr 1 na ul. Wyszyńskiego (Śródmieście), oraz do Oddziału Zamiejscowego Przedszkola nr 1 na ul. Leśnej (Granice) odbywa się oddzielnie.

Należy wybrać i wypełnić odpowiedni Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola.

WNIOSKI: 

ŚRÓDMIEŚCIE - POBIERZ

GRANICE - POBIERZ

2. Do wniosku prosimy o dołączenie dodatkowych dokumentów, jeśli dotyczy to sytuacji rodzinnej i zawodowej:

• dokument potwierdzający wielodzietności rodziny może być np. Karta Dużej Rodziny;
• w przypadku gdy w rodzinie jest niepełnosprawność to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
• dokument potwierdzający samotne rodzicielstwo:
     - prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica,
     - dokument potwierdzajacy samotne wychowywaniu dziecka
• dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.
• potwierdzenie zatrudnienia rodziców

3. W rekrutacji mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat (ur. 2020, 2019, 2018, 2017) mieszkające na terenie Gminy Ropczyce.

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce